Regulamin Rady Rodziców


REGULAMIN
RADY RODZICÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
im. JANA BRZECHWY W ŁAZACH

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2015 r., poz 2156 ),
2. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łazach.

I. Postanowienia ogólne


§ 1


1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi: Rada Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach. W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest Radą.
2. Rada działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
3. Celem działalności Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci przedszkolnych oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej placówki, w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
5. Rada posługuje się pieczątką, która brzmi: Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Topolowa 9, tel. 326729459
I. Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady Rodziców


§ 2


1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne, zwoływane 2 razy w ciągu roku szkolnego w miesiącach: wrzesień i styczeń.
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców dzieci danego oddziału, którzy wybierają spośród siebie radę oddziałową rodziców.
3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału. Jednego wychowanka może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.


§ 3


1. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach, na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału.
2. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
II. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów


§ 4


1. Wybory do Rad oddziałowych oraz do Rady Rodziców przeprowadza się corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.


§ 5


1. Tryb wyborów do Rad oddziałowych:
a) W terminie ustalonym przez dyrektora, we wrześniu, zwoływane są pierwsze zebrania rodziców dzieci poszczególnych oddziałów, na których min. dokonuje się wyborów rad oddziałowych;
b) Rady oddziałowe składają się z co najmniej trojga rodziców dzieci, reprezentujących wszystkich rodziców dzieci danego oddziału;
c) W wyborach, o których mowa powyżej, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
d) Wychowawca danego oddziału otwiera część zebrania poświęconą wyborom Rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców przewodniczącego oraz dwóch członków komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne wybory;
e) Przewodniczącym lub członkiem komisji, o której mowa powyżej, nie może być osoba kandydująca do Rady oddziałowej;
2. Do zadań komisji należy:
a) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady oddziałowej;
b) Przygotowanie kart do głosowania;
c) Nadzorowanie przebiegu głosowania;
d) Obliczenie głosów;
e) Ogłoszenie wyników głosowania;
3. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
4. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż 4.
5. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to zgodę.
6. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
7. Na karcie do głosowania umieszcza się, w porządku alfabetycznym, nazwiska i imiona kandydatów.
8. Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
9. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem „X” jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
10. Za wybranych do Rady oddziałowej uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w Radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
11. Spośród wybranych członków Rady oddziałowej, przewodniczącym Rady oddziałowej zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, protokolantem osoba z kolejną największą liczbą głosów i skarbnikiem osoba z kolejną największą liczbą głosów. Jeżeli rodzice zadecydowali o większej liczbie członków Rady oddziałowej, w skład Rady oddziałowej wchodzi kolejna osoba z największą liczbą głosów.
12. Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zabrania.


§ 6


1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady oddziałowej do Rady Rodziców, może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady oddziałowej.


§ 7


1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
3. Dyrektor przedszkola otwiera pierwsze posiedzenie Rady i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady, ze swego grona, przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
4. Przewodniczący zebrania powołuje 2 osobową komisję skrutacyjną do wyboru władz Rady, w skład której wchodzi 4 osobowe Prezydium i 3 osobowa Komisja Rewizyjna.
5. Władze Rady Rodziców wybierane są w wyborach tajnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w § 5.
6. Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady.


§ 8


1. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców lub odwołania na wniosek rodziców, członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów.


§ 9


1. Tryb wyboru przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej, powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu, na stanowisko dyrektora przedszkola.


§ 10


1. Rada, przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola, przeprowadza głosowanie tajne.
2. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.
3. Przedstawicielem Rady zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, na miejsce uprawniające do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.
III. Władze Rady


§ 11


1. Na pierwszym zebraniu, Rada wybiera ze swojego grona Prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady, tj. przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący ( komisja 3 osobowa ).
2. Prezydium Rady:
a) Opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców;
b) W każdym roku szkolnym, do 30 września, opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady, plan pracy na dany rok szkolny;
c) Zwołuje zebrania Rady;
d) Może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków Rady, do wykonywania określonych zadań;
e) Zarządza majątkiem i funduszami Rady;
f) Reprezentuje Radę na zewnątrz;


§ 12


1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego, w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołuje jej posiedzenia.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
IV. Posiedzenia Rady


§ 13


1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych przez Radę, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi przez Radę, posiedzenia Rady może zwołać przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu uprzedzenia.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 członków Rady oraz na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej.


§ 14


1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad, z wyjątkiem posiedzeń zwoływanych w trybie pilnym.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej, połowa członków Rady.


§ 15


1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są odczytywane i przyjmowane przez Radę w drodze głosowania jawnego na następnym posiedzeniu Rady.
3. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
4. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.
VII. Prawa i obowiązki członków Rady.

§ 16


1. Członkowie Rady mają prawo do:
a) Dostępu do wszelkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
b) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola;
c) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę;
2. Rada może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.


§ 17


1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
VIII. Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 18


1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) Opiniowanie Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczo – Dydaktycznej przedszkola.
b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, jeżeli takowe dokumenty są obowiązujące w danym roku szkolnym w placówce;
c) Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
2. Ponadto Rada Rodziców:
a) Może wyrazić opinię o nauczycielu, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego;
b) Może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
c) Przedstawiciele rodziców uczestniczą w pracach komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
d) Uchwala regulamin działalności, plan pracy oraz preliminarz budżetowy;


§ 19


1. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
a) Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy przedszkola;
b) Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych;
c) Pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy;
d) Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola;
e) Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki;
f) Wzbogacenie wyposażenia przedszkola;
g) Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci;
h) Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami;
i) Pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola;
j) Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
k) Wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;
l) Rozwijanie z pomocą Rady Pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców;
m) Udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce;
IX. Fundusze Rady

§ 20


1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.
2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze, które mogą pochodzić m. in. Z:
a) Dobrowolnych składek;
b) Darowizn;
c) Dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców, wynikających z planu pracy;

§ 21


1. Wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
2. Dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców będą wpłacane na konto bankowe Rady Rodziców.
3. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik.
4. Wydatki z funduszu Rady Rodziców dokonywane są w myśl uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez przewodniczącego rady lub zastępcę przewodniczącego rady oraz osoby upoważnione skarbnik i sekretarz.
5. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
6. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
7. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup, przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców do pobierania składek, a następnie są przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców.
8. Fundusze Rady oraz obrót gotówki są księgowane.
9. Rada ustala preliminarz wydatków.
10. Fundusze Rady mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacania koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców oraz innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

X. Postanowienia końcowe

§ 22


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Data uchwalenia regulaminu: 15.09.2016r.

Podpisy członków Rady Rodziców:


Opublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 26.10.2016
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 12.10.2016
Dokument oglądany razy: 3394
17.05.2021 // bip.przedszkolelazy.pl