bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

NR 1 im. JANA BRZECHWYW ŁAZACH


Podstawa prawna:
1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o sytemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015r., poz. 357),

3.Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łazach.

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

§1

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu i inni pracownicy pedagogiczni przedszkola.
3.W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Rozdział II
ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 2

1.Dbania o jakość przedszkola poprzez tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej, współdecydowanie o kierunku jego rozwoju.
2.Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jej analizowanie, ocenianie i wnioskowanie.
3.Analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.
4.Upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów oraz organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
5.Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.
Rozdział III
KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 3

1.Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
a) stanowiące
b) opiniodawcze
c) wnioskodawcze
§ 4

STANOWIĄCE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
1.Opracowanie i zatwierdzenie rocznych planów pracy, programu wychowawczego.
2.Przygotowanie projektu statutu przedszkola, zmiany w statucie oraz jego uchwalenie.
3.Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców.
4.Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dziecka 6-letniego realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne)
5.Opracowanie programu wychowania przedszkolnego lub wybór programu.
6.Ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
7.Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
§ 5

OPINIODAWCZE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
1.Opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela.
2.Opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu.
3.Opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nogród i innych wyróżnień.
4.Przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora.
5.Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.
6.Wydawanie opinie na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu.
7.Wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący.
8.Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.
9.Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
10. Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
11. Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
12. Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
13. Wydawanie opinii o pracy Dyrektora w celu dokonanie oceny pracy zawodowej.

§ 6

WNIOSKODAWCZE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

1.Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji Dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
2.Wyznaczanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 7
1.Rada Pedagogiczna działa na zebraniach za pomocą swoich organów.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

§ 8

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ
1. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
2. Prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej oraz powiadomienie jej członków o terminie nie krótszym niż 7 dni (nie dotyczy to zebrania nadzwyczajnego).
3. Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich jej członków w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
4. Oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy o podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
5. Zapoznanie Rady Pedagogicznej na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i form jego realizacji.

Rozdział V
ORGANIZACJA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 9
1. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach, szkoleniowych i innych wg potrzeb.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie po zajęciach z dziećmi.
4.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Wniosek winien mieć formę pisemną i zawierać spis spraw wymagających zwołania Rady Pedagogicznej oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.


§ 10

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD PLENARNYCH
1. Rada Pedagogiczna zatwierdza porządek zebrania w drodze głosowania po stwierdzeniu prawomocności obrad.
2. Bezpośrednio przed głosowaniem członków Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje uzupełnienia porządku obrad.
3. Propozycje i wnioski formalne podawane są pod głosowanie.
4. Realizacja porządku zebrań:
a)Omawianie projektów decyzji, stanowisk, opinii.
b)Dyskusja i rekomendacje stosownych organów, ustosunkowanie się do pytań, wniosków zastrzeżeń.
c)Podjęcie uchwały przez głosowanie.
5. Wnioski różne, wolne głosy.
6. Podsumowanie obrad.

Rozdział VI
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I UCHWALANIA DECYZJI I STANOWISK PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
§ 11
1. Rada Pedagogiczna e formie uchwały zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach należących do jej kompetencji.
2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.
5. Głosowanie nad uchwałą Rady Pedagogicznej może odbywać się w głosowaniu:
a) jawnym przez podniesienie ręki
Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca zebranie.
b) tajnym
Głosowanie tajne dotyczy uchwały odnoszących się do obsadzania stanowisk kierowniczych oraz oddelegowania przedstawicieli Rady Pedagogicznej do innych organów.
W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania, przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie
Głosowanie tajne przeprowadza dwuosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej.
6. Dyrektor przedszkola może wstrzymać uchwały jeśli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.
7. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym, uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem.
8. W przypadku uchwał związanych z obsadą stanowisk kierowniczych, jak również o odwołanie ze stanowiska kierowniczego uchwały winny zawierać: tytuł uchwały, podstawę prawną, tekst uchwały, podpis przewodniczącego.
9. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w pkt. 8 w formie odrębnego dokumentu są uchwały w sprawach:
a) Opinii związanych z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu.
b) Wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego.
c) Projektu statutu lub projektu zmian statutu.
d) Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
e) Regulaminu Rady Pedagogicznej
f) Zatwierdzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu
10. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
a) Nazwa i numer uchwały.
b) Data uchwały.
c) Przedmiot uchwały.
d) Podstawa prawna
e) Część szczegółową (treść zawarta w paragrafach, ustępach, punktach i literach)
f) Podpis przewodniczącego.
11. Projekt uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:
a) Przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Rady Pedagogicznej.
b) W przypadku projektu uchwały, które dotyczą Dyrektora – wicedyrektora lub specjalnie do tego celu powołana komisja.

Rozdział VII
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 12
1.Czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków.
3. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
4. Przestrzeganie postanowień prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.
5. Składanie przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań.
6. Nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dziecka lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
Rozdział VIII
DOKUMENTOWANIE OBRAD RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 13

1.Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej są protokoły wg kolejności.
2. Z zebrania Rady Pedagogicznej oraz z zebrania komisji sporządza się protokół w terminie 7 dni od posiedzenia.
3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek przewodniczącemu obrad w terminie 7 dni od zapoznania się z jego treścią.
4.Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
5.Protokół zawiera:
a)Numer strony, numer protokołu, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał, podpis przewodniczącego i protokolanta.
b)Listę obecności nauczycieli z odnotowaniem osób nieobecnych.
c)Zatwierdzony porządek obrad.
d)Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
e)Przebieg zebrania, streszczenia wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków.
6.Segregator z protokołami jest opieczętowany i podpisana przez dyrektora oraz zaopatrzona klauzulą „Segregator obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia …. do dnia ….
7.Segregator z protokołami udostępnia się do wglądu w kancelarii przedszkola jej nauczycielom, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
8.Segregator z protokołami przechowywany jest w zamkniętej szafie, w gabinecie dyrektora przedszkola.
Rozdział IX
WYBÓR CZŁONKA RADY PEDAGOGICZNEJ DO KOMISJI KONKURSOWEJ NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 14

1.Rada Pedagogiczna wybiera do Komisji Konkursowej na dyrektora przedszkola swojego przedstawiciela.
2.Wybór przedstawiciela następuje w głosowaniu tajnym.
3.Głosowanie tajne przeprowadza 2-osobowa komisja skrutacyjne wybrana w głosowaniu jawnym spośród członków Rady Pedagogicznej.
4.Przedstawicielem zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
5.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na pozycjach uprawniających do udziału w pracach Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

Rozdział X
ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15

1.Zmiana regulaminu Rady Pedagogicznej odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2.Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zamieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową treść przepisów.
3.Jeżeli liczba zmian w regulaminie Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza tekst jednolity regulaminu Rady Pedagogicznej.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015r.

Dyrektor PrzedszkolaOpublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 26.09.2015
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 4 155