bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli

Procedura organizowania zastępstw
za nieobecnych nauczycieli i łączenia grup

1. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela, dyrektor przedszkola:
a) przydziela innemu nauczycielowi zastępstwo w danej grupie za nieobecnego nauczyciela – w formie płatnych godzin doraźnych zastępstw, lub
b) dokonuje podziału tej grupy dzieci i przydziela je pod opiekę innemu nauczycielowi w ramach jego godzin
pracy wynikających z arkusza organizacyjnego i harmonogramu pracy. /tzw. „łączenie grup”/.
2. W przypadkach, wymienionych w pkt. 1 nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad dziećmi zobowiązani są do realizowania wszystkich czynności wynikających z przydziału obowiązków służbowych nauczyciela, a w szczególności dotyczących:
a) odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
b) odpowiedzialności za przestrzeganie zasady informowania rodziców dzieci o ewentualnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
c) odpowiedzialności za wpisanie właściwej frekwencji dzieci do dziennika i podanie prawidłowych danych intendentowi przedszkola
d) prowadzenia zajęć wychowawczo – dydaktycznych biorąc pod uwagę miesięczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej z grupą, w której realizowane jest zastępstwo lub/i w przypadku grup łączonych prowadzenia zajęć z uwzględnieniem form i metod dostosowanych do możliwości i potrzeb wszystkich dzieci będących pod opieką nauczyciela
e) dokonanie prawidłowych wpisów w dziennikach zajęć dotyczących zrealizowanych przez nauczyciela zadań wynikających z prowadzenia zajęć wychowawczo – dydaktycznych oraz godzin pracy w ramach płatnych godzin doraźnych zastępstw; w przypadku grupy dzielonej – dokonanie wpisu w dzienniku zajęć tej grupy „Praca w grupach łączonych. Zapis w dziennikach gr. ...”
3. Podejmując decyzję o przydzieleniu zastępstwa lub łączeniu grupy dyrektor przedszkola bierze pod uwagę w szczególności:
- możliwości kadrowe w danym okresie
- liczbę dzieci w grupach
- zasoby finansowe zaplanowane (i posiadane) na dany rok w planie budżetowym przedszkola, przeznaczone na wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw
4. W przedszkolu stosuje się zasadę, że łączenia grup dokonuje się głównie w przypadkach gdy:
- w danym okresie braki lub inne trudności kadrowe uniemożliwiają zapewnienia zastępstwa
- jest niższa frekwencja dzieci
5. Grupa dzielona jest według zasady równoliczności, która polega na dołączeniu do pozostałych oddziałów takiej liczby dzieci, aby w każdym z nich ich liczba była zbliżona i nie przekraczała 25 dzieci w jednej grupie
6. Dzieląc grupę bierze się pod uwagę:
a) wiek dzieci – w miarę możliwości łączy się grupy zbliżone wiekowo
b) indywidualne potrzeby i preferencje dziecka
7. W przypadku nieobecności dyrektora i nagłej nieobecności któregoś z nauczycieli, podziału grupy wg powyżej opisanych zasad dokonuje nauczycielka pod której opieką, znajdują się w danej chwili dzieci.
8. Dyrektor przydziela nauczycielom godziny doraźnych zastępstw za ich zgodą.
9. W przypadku podziału danej grupy, pracownicy obsługi /woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela/ pracujący w tej grupie, zobowiązani są do wspomagania pracy nauczycieli, pod opieką których znajdują się w danym dniu dzieci z grupy podzielonej oraz wykonywania innych czynności na rzecz dzieci, w tym higienicznych i porządkowych. Zobowiązani są także do poinformowania nauczyciela o indywidualnych potrzebach opiekuńczych dzieci, w tym dotyczących np. alergii, możliwości spożywania danych pokarmów lub innych informacji uzyskanych od rodziców dzieci związanych z aktualnymi potrzebami dziecka.Opublikował: przedszkole łazy
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 303