bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy
Publicznego Przedszkola Nr 1
w Łazach


Na podstawie art. 102 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustala się, co następuje:


I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

§ 3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, podpisane przez pracownika, załącza się do jego akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola.


II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 5

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1)rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
2)stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
3)przestrzegać ustalonego czasu pracy,
4)przestrzegać ustalonego w przedszkolu porządku i regulaminu pracy,
5)przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
6)przestrzegać przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
7)przestrzegać zasad współżycia społecznego,
8)podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
9) dbać o dobro przedszkola i jego mienie,
10) dbać o czystość i porządek stanowiska pracy,
11) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy narzędzia, pomoce naukowe
i pomieszczenia pracy.

§ 6

1.Wstęp i przebywanie pracownika na terenie przedszkola w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione.
2.Na teren przedszkola nie wolno wnosić alkoholu.

§ 7

Palenie tytoniu na terenie przedszkola jest zabronione.

§ 8

Zabrania się pracownikom:
1)opuszczenia stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego
2)samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń, narzędzi pomocy naukowych oraz ich naprawy bez zgody odrębnego upoważnienia,
3)samowolnej naprawy maszyn i urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

§ 9

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik obowiązany jest rozliczyć się ze szkołą i uzyskać wymagane wpisy w karcie obiegowej.


III. CZAS PRACY


§ 10

Czas pracy pracownika powinien być wykorzystany w pełni na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 11

1.Pracowników obowiązuje następujący czas pracy:
a)pracownicy pedagogiczni- wg obowiązującego planu zajęć i planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły,
b)pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi - 8 godz. na dobę i 40 godz. na tydzień.
3. Czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu
pracy określa umowa o pracę.
§ 12

Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma prawo do 15 minutowej przerwy w pracy przeznaczonej na spożycie posiłku, wliczonej do czasu pracy.

§ 13

Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniem wolnym od pracy.

§ 14

Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, aby o godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§ 15

Przebywanie pracownika na terenie przedszkola poza godzinami pracy wymaga zgody pracodawcy.

§ 16

1.Przybycie do pracy pracownik potwierdza podpisem na liście obecności.
2.Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy, a także przebywanie w miejscu pracy poza godzinami pracy odnotowuje się w książce raportów.

§ 17

Nie zgłoszenie się pracownika do pracy w czasie rozpoczęcia pracy odnotowuje się na liście obecności wraz z adnotacją, czy o nie zgłoszeniu się pracownik uprzedził swojego przełożonego.


IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 18
Pracodawca obowiązany jest w szczególności do:
1.Zapewnienie pracownikowi przydziału pracy zgodnie z treścią zawartej umowy.
2.Zaznajomienie pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami.
3.Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i właściwej jakości pracy.
4.Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń.
6.Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
7.Zaspokajania w miarę posiadanych środków bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników.
8.Wydawanie pracownikom potrzebnych materiałów i narzędzi pracy.
9.Wyposażenia nauczycieli w przybory i pomoce naukowe określone w odrębnych przepisach.

V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 19

1.Nauczycielowi udziela się urlopu w oparciu o odrębne przepisy.
2.Pracownikowi nie będącemu nauczycielem urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów.
Plan urlopów ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, uwzględniając wnioski pracowników oraz potrzeby szkoły.
3.Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników nie później niż
miesiąc przed rozpoczęciem pierwszego urlopu.
4.W wyjątkowych przypadkach urlop wypoczynkowy może być
udzielony poza planem urlopów.
5.Części urlopu wypoczynkowego niewykorzystanej z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego trwającego dłużej niż 3 miesiące oraz urlopu macierzyńskiego udziela się w terminie późniejszym, jednak nie później niż do końca marca następnego roku.
6.Za czas urlopu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składki wynagrodzenia oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia pracownika z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku znacznych wachań wysokości wynagrodzenia miesięcznego, okres ten wydłuża się do 6 miesięcy.


8. Jeżeli w okresie poprzedzającym urlop lub w trakcie trwania urlopu
nastąpiło zwiększenie stawki wynagrodzenia pracownika, średnią urlopową oblicza się wg podwyższonych stawek.

§ 20

1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop
bezpłatny.
2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony
urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

§ 21

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop
wychowawczy),
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,
3) podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez
skierowania pracodawcy,
4) na czas pełnienia funkcji w związku zawodowym, jeżeli z wyboru
wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze
pracownika.

§ 22

W trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:
1.W celu wykonywania zadań lub czynności:
a)ławnika w sądzie,
b)członka komisji pojednawczej,
c)w zarządzie zakładowej organizacji związkowej,
d)obowiązku świadczeń osobistych,
2.W celu:
a)wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b)stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds. wykroczeń, komisji pojednawczej, Najwyższej Izby Kontroli,
c)wykonywania doraźnych czynności wynikających z funkcji w związku zawodowym, jeżeli ta czynność nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy,
d)przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy,
e)oddania krwi lub przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.
3.W celu występowania w charakterze biegłego w postępowaniu
administracyjnym, sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń.

§ 23

1.Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwiania ważnych spraw osobistych lub rodzinnych wymagających załatwienia w godzinach pracy.
2.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas nieobecności w pracy. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§ 24

Pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy na czas:
1.2 dni – w razie ślubu pracownika,
urodzenia się jego dziecka,
zgonu współmałżonka,
dziecka,
rodzica własnego lub współmałżonka.
2.1 dzień – w razie ślubu dziecka,
zgonu siostry lub brata,
babki lub dziadka,
a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika
lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 25

Pracownicy wychowującej dziecko w wieku do 14 lat przysługuje prawo do dwóch dni wolnych od pracy w ciągu roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia . W przypadku gdy matka dziecka nie może wykorzystać tego prawa, przysługuje ono jego ojcu.


VI.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


§ 26

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 27

Pracodawca jest obowiązany:
1.zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz z przepisami o ochronie przeciwpożarowej
2.prowadzić systematycznie szkolenia pracowników w zakresie BHP
3.organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy,
4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5. wydawać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
6.wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na
przechowywanie odzieży i obuwia ochronnego, własnego ubrania oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

§ 28

1.Pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega szkoleniu wstępnemu
w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
2.Odbycie szkolenia wstępnego oraz przyjęcia do wiadomości regulaminu
ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 29

1.Pracownikowi przydziela się nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 30

1.W przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika,
albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem
innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swego przełożonego.
2.Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia , o którym mowa w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym niezwłocznie swego przełożonego.
3.W przypadkach o których mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia.

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

§ 31
1.Nie wolno zatrudniać kobiet:
1). przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:
a). powyżej 15 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest stale,
b). powyżej 25 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo.
2). przy ręcznym przenoszeniu pod górę (schody, pochylnie):
a). powyżej 10 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest stale,
b). powyżej 20 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo.
2.Kobiet w ciąży do 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy pracach związanych a dźwiganiem ciężarów powyżej 5 kg na osobę.
3.Kobiet w ciąży powyżej 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy jakimkolwiek podnoszeniu, przenoszeniu lub przesuwaniu ciężarów.

§ 32

Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów należy stosować sprzęt pomocniczy.
Ciężar ładunku wraz ze sprzętem nie może przekraczać norm określonych
w § 34.

§ 33

1.Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
2.Kobiet w ciąży nie można delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody.
3.Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 34

1.Kobietę w ciąży, zatrudnioną przy pracy wzbronionej dla kobiet w ciąży, przenosi się do innej odpowiedniej pracy.
2.Przeniesienie, o którym mowa w ust.1, dotyczy również kobiet w ciąży, które ze względu na stan ciąży nie powinny wykonywać pracy dotychczasowej.

§ 35
1.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy.
Pracownica karmiąca piersią więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut.
2.Pracownicy wykonującej pracę przez czas krótszy niż 4 godziny w ciągu dnia przerwa na karmienie nie przysługuje, a przez czas od 4 do6 godzin w ciągu dnia przysługuje jedna przerwa na karmienie.
3.W przypadku gdy czas dojścia pracownicy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy nie przekracza 10 minut, można pracownicy przyznać jedną przerwę w pracy o łącznym czasie trwania 60 lub 90 minut.
4.W przypadku, gdy czas dojścia pracownicy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy przekracza 10 minut, czas przerw na karmienie może przypadać na początkowe lub końcowe godziny pracy.


VIII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 36

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do
wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu,
a także ilości i jakości świadczonej pracy.


§ 37

1.Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu nie może
być z zastrzeżeniem ust.2, niższe od minimalnej płacy w gospodarce
narodowej ustalonej przez Ministra Pracy i Spraw Socjalnych.
2.Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, nie wlicza się:
1)wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
2)dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
3)dodatku stażowego.

§ 38

1.Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłaca się z dołu do 5 każdego nastepnego miesiąca.
2.Wypłata zaliczkowa wynagrodzenia lub świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby następuje w dniu wypłaty wynagrodzenia. Rozliczenie należnego wynagrodzenia lub świadczenia z wypłatą zaliczkową następuje w następnym miesiącu. Pomniejszenie wynagrodzenia w wyniku rozliczenia nie jest potrąceniem wynagrodzenia.
3.Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzeń nauczycieli regulują odrębne przepisy.

§ 39

Zgodnie z pisemnym oswiadczeniem pracownika, należne mu wynagrodzenie przekazuje si na wskazane przez niego konto bankowe

§ 40

Z wynagrodzenia podlegają potrącenia:
1)zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
2)zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ubezpeczenia społecznego
3)kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
4)kary pieniężne nałożone w trybie art.108 Kodeksu Pracy
5)należności na potrącenie których pracownik wyraził zgodę


§ 41

1.Za przejawianie inicjatywy w pracy uzyskiwanie szczególnych osiągnięć
i efektów, mogą być przyznane następujące wyróżnienia:
1)nagroda pieniężna
2)awans do wyższej grupy zaszeregowania lub na wyższe stanowisko


2.O wyróżnieniu pracownika informuje się wszystkich pracowników, a kopię
decyzji umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
3.Zasady wyróżniania i wynagradzania nauczycieli regulują odrębne przepisy.


IX. DYSCYPLINA PRACY

§ 42

1.Opuszczenie dnia pracy lub jego części bez uprzedniej zgody pracodawcy
usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1)wypadek lub choroba powodująca niezdolność pracownika do pracy
2)izolacja pracownika z powodu choroby zakaźnej
3)wypadek lub choroba członka rodziny pracownika wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki
4)nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy
5)konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin po podróży, jeżeli warunki podróżowania uniemożliwiły wypoczynek nocny.
2.O uznaniu nieobecności lub spóźnienia za usprawiedliwione decyduje
pracodawca.

§ 43

1.Pracownik obowiązany jest uprzedzić pracodawcę o nieobecności z powodu
przyczyny z góry wiadomej.
2.O przyczynie nieobecności oraz przewidywanym terminie powrotu do pracy pracownik winien poinformować pracodawcę w pierwszym dniu nieobecności.
3.Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy.
4.Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność w pracy winno być dostarczone możliwie szybko, nie później jednak niż 7 dni od daty pierwszego dnia nieobecności.

§ 44

1.Pracownik, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a w szczególności:
a.Spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia
b.Stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,
c.Spożywa alkohol w czasie pracy
d.Wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonego wskazówkami,
e.Wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych lub współpracowników
f.Nie przestrzega tajemnicy służbowej
W związku z powyższym pracownik może być ukarany karą dyscyplinarną.
2.Kara o której mowa w ust. 1 może być karą upomnienia lub karą nagany.

§ 45

1.Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może wnieść sprzeciw w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu.
2.Udzielona pracownikowi kara dyscyplinarna podlega zatarciu poi upływie roku nienagannej pracy.

§ 46

1.Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przeciwpożarowych, a także za opuszczenia miejsca pracy bez usprawiedliwienia stawianie się do pracy wstanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy może być zastosowana również kara pieniężna.
2.Kara pieniężna za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od średniego jednodniowego wynagrodzenia pracownika a suma kar w miesiącu nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§ 47

1.Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego lub po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2.Kara może być wymierzona tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 48

1.O wymierzeniu kary pracodawca powiadamia pracownika na piśmie. Odpis decyzji składa się w teczce akt osobowych pracownika.
2.Jeżeli wymierzenia kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może wnieść w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu odwołanie do pracodawcy.
3.Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia oznacz jego uwzględnienie.
4.Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po zasięgnięciu opinii Związku Zawodowego którego pracownik jest członkiem bądź Związku wskazanego przez pracownika do jego interesów pracowniczych.
5.Pracownik który wniósł sprzeciw, może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu odwołać się do sądu pracy.
6.Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą a zawiadomienie o ukaraniu usuwa się akt osobowych pracownika.
7.Pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek Organizacji Związkowej może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

§ 49

W stosunku do nauczycieli może być zastosowane również postępowanie dyscyplinarnie określone w odrębnych przepisach.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 50

1.W czasie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez dyrektora pracownik
2.Dyrektor szkoły przyjmuje pracowników w wyznaczonych terminach. Terminy te podaje się do wiadomości pracowników w sposób ogólnie przyjęty w szkole.

§ 51

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz Ustawy Karta Nauczyciela.

§ 52

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2005 r.

..................................................... ...................................................
Podpis Przedstawiciela Zwiazków Zawodowych Podpis Dyrektora Przedszkola
Opublikował: przedszkole łazy
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 174