bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
Do Publicznego Przedszkola Nr1 w Łazach
ul. Topolowa 9 i ul. Kolejowa 8

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz.2572).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232).
3.Rozporządzenie MEN z 21 mają 2001r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001R Nr 61, poz.624 ze zm.).


I. Tok postępowania rekrutacyjnego
§1


1.Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
a. określenie liczby miejsc ograniczonych w przedszkolu,
b. ogłoszenie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny,
c. przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola,
d. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
e. posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
f. ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.


2.Postępowanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
3.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.


II. Zasady postępowania rekrutacyjnego
§2


1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie miasta Łaz, a jeżeli są wolne miejsca z terenu gminy lub powiatu i do roku 2011 dzieci 6 letnie, których rodzice zdecydowali o pozostawieniu ich w przedszkolu.
2.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
3.W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.
4.Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiednio zmniejszeniu.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.


§3

1.podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku:
a. przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka)wypełnionych „ kart zgłoszeń do przedszkola” w wyznaczonym terminie.
b. złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania, a szczególnie do uiszczania w wyznaczonym terminie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.


§4


1.W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci . W kryteriach tych uwzględniane jest:
a. pierwszeństwo dzieci sześcioletnich,
b. pierwszeństwo dzieci i matek samotnie wychowujących,
c. pierwszeństwo dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d. pierwszeństwo dzieci z rodzin zastępczych,
e. pierwszeństwo dzieci systematycznie już uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr1,
f. pierwszeństwo dzieci, których rodzice pracują zawodowo,
g.data wpłynięcia karty,
h. pierwszeństwo dziecka 5 letniego mającego prawo do edukacji przedszkolnej od 1 września 2009r.


III Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej

§5

1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor przedszkola w składzie:
a. Dyrektor jako przewodniczący,
b. przedstawiciel Rady Rodziców przedszkola w budynku przy ulicy Kolejowej 8,
c. przedstawiciel Rady Rodziców przedszkola w budynku przy ulicy Topolowej 9,
d. jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej przedszkola z ulicy Kolejowe 8,
e. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola przy ulicy Topolowej 9, w tym jeden członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
2.o terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia członków Komisji z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
3.Członkami komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:
przedstawiciel związków zawodowych,
a. radni z rejonu,
b. przedstawiciel organu prowadzącego.

IV Dokumenty dotyczące rekrutacji
§6


1.Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
a. Karta Zgłoszeniowa dziecka do Publicznego Przedszkola Nr1,.
b. inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.
2.Dokumenty stanowiące podstawę pracy Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
a. „karty zgłoszeń dzieci do przedszkoli” oraz inne dokumenty złożone przez rodziców,
3.przedszkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
a. listy dzieci przyjętych do przedszkola,
b. listę dzieci nieprzyjętych, umieszczonych na liście rezerwowej.


V zadania Dyrektor przedszkola
§7

1.wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:
a. wydawanie i przyznawanie „kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
b. sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
datę urodzenia dziecka,
miejsce zamieszkania dziecka,
pracę rodziców, telefony kontaktowe.
2.Uczestniczenie w pracach Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
3.Przedstawienie składu komisji, sprawdzenie tożsamości jej członków oraz przekazanie informacji o zachowaniu tajemnicy w sprawach tego wymagających.
4.Wybranie protokolanta oraz określenie zasad protokołowania.
5.Zapoznanie wszystkich członków Komisji z regulaminem rekrutacji.
6.Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dziecka do przedszkola na podstawie kompletu przygotowanych dokumentów.
7.nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisje, w tym:
a. składania podpisów przez członków komisji,
b. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
c. sporządzania list dzieci, o których mowa w rozdz.IV pkt.3
8.Wywieszanie list dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców.


VI Przepisy końcowe
§8


1.Dyrektor przedszkola przekazuje informacje o wynikach pracy Zespołu w następującej formie:
a. protokół w skróconej formie, z wykazem przyjętych dzieci, w przedszkolnej szatni na tablicach informacyjnych.
2.rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo złożyć odwołanie od decyzji Zespołu w terminie do 14 dni od chwili wywieszenia listy, do Dyrektora przedszkola.
3.Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia złożenia odwołania.
4.decyzja Dyrektora w wyżej wymienionej sprawie jest ostateczna.
§9


1.Dopuszcza się tworzenia listy dzieci oczekujących na przyjecie:
a. automatycznie kwalifikuje się na listę dzieci oczekujących, dzieci nieprzyjętych do przedszkola wg kryteriów rozdziału II § 4
b. dzieci z listy oczekujących przyjmowane będą wg kryteriów jak wyżej.
c. jeżeli w jednym dniu wpłynęło kilka kart, stosuje się zasady rekrutacji jak wyżej.

§10

1.O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.


§11

1.regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 14.05.2009r.
2.regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr1.

Załącznik nr1:

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny:

1.od stycznia do 30 marca – wydanie i przyjmowanie „kart zgłoszeń dzieci do przedszkola” ( dokładnie wypełnionych przez rodzica, prawnego opiekuna).
2.Do 20 mają – rozpatrywanie złożonych kart przez Przedszkolną Komisję Rekrutacyjną.
3.Do 31 mają – wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, rozpatrywanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

Dyrektor przedszkola Rada rodziców Rada pedagogiczna

Aneks nr 1
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do
Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach
z dnia 29.12.2011r.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednym typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz.232).
3.Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Zmiana dotyczy zapisu Regulaminu, § 11, załącznik nr 1:
Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1.Od 1 marca do 30 marca- wydawanie i przyjmowanie „ kart zgłoszeń dzieci do przedszkola” (dokładnie wypełnionych przez rodzica, prawnego opiekuna). Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wydawane są w sekretariacie przedszkola w budynku przy ul. Topolowej 9 w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 14.00.

Przewodniczący:

Aneks nr 2
do regulaminu Rekrutacji dzieci do
Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach
z dnia 18.05.2012r.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami
(Dz. U. Z 2004 roku Nr 256, poz.2572).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych( Dz.U. z 2004 roku nr 26, poz.232).
3.Rozporządzenie MEN z 21 mają 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół( Dz.U. z 2001 roku Nr 61, poz.624 ze zm.).

Zmiana dotyczy zapisu Regulaminu,§ 2 pkt 1 :
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie miasta Łazy, oraz wsi Rokitno Szlacheckie, która podlega pod obwód przedszkola. Jeżeli są wolne miejsca z terenu gminy lub powiatu i do 2014 roku dzieci 6 letnie, których rodzice zdecydowali o pozostawieniu ich w przedszkolu.

§ 8 pkt 1:

Dyrektor przedszkola przekazuje informacje o wynikach zespołu w następującej formie:
a)informacja o wynikach rekrutacji zawierające dane o ilości przyjętych dzieci znajdujących się na liście rezerwowej zostanie podana do informacji na tablicy ogłoszeń.
§ 11 załącznik nr 1 pkt 3:

3.Po obradach komisji rekrutacyjnej w ciągu dwóch dni sporządza się protokół na podstawie, którego rodzice(prawni opiekunowie) informowani są o wynikach rekrutacji. Informacje rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w sekretariacie przedszkola w godzinach urzędowania 8.00 -14.00.


Przewodniczący:                                                               Protokolant:Opublikował: przedszkole łazy
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 212