bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura organizacji wycieczek

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I SPACERÓW
OBOWIĄZUJĄCA
W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach


PODSTAWA  PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516).


§ 1

1.ORGANIZATOREM wycieczek i spacerów jest Publiczne Przedszkole Nr 1 w Łazach.
2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi.
4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
• Spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo – dydaktycznego,
• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne.


§ 2

1 Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.
4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.


§ 3

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej I dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.
4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

§ 4

1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
5. W razie wypadku uczestnika wycieczki stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadku w szkołach i placówkach publicznych.
6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.


§ 5

1. DYREKTOR przedszkola nadzoruje, zgodną z prawem organizację wycieczki.
2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

• czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki, zatwierdzenie karty wycieczki,
• wyznaczenie kierownika wycieczki wśród pracowników pedagogicznych przedszkola,
• gromadzenie dokumentacji wycieczki,
• dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów (1 wychowawca na 15 wychowanków na 1 wychowawca na 10 wychowanków).


§ 6

1. KIEROWNIKIEM WYCIECZKI przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
• opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki,
• zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
• zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
• określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu’
•zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,
• dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu. Przedstawienie rozliczenia dyrektorowi i rodzicom.


§ 7

1. OPIEKUNAMI w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz
pracownicy niepedagogiczni (woźne i pomoc nauczyciela) biorący udział w wycieczce
lub spacerze.
2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej
miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co
najmniej jedna osoba nad grupą 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co
najmniej 2 osoby).
3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci ( w przypadku grupy integracyjnej co najmniej 2 osoby).
4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
• sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,
• współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
• zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,
• nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.


§ 8

1. UCZESTNIKAMI wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:
• przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki i spaceru,
• przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,
• zachowanie porządku,
• reagowanie na umówione sygnały.


§ 9

1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.


§ 10

1. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11

1.Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności.
2. Kolejność działań :
Kompletną dokumentację wycieczki stanowią:
- karta wycieczki (cel i założenia programowe, trasa wycieczki, termin, liczba uczestników, dane kierownika i opiekuna wycieczki, środek lokomocji)
a) Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki. Lista uczestników wycieczki zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu rodzica, prawnego opiekuna dziecka, nr pesel dziecka.
b) Pisemną zgodę rodziców na odbycie wycieczki poprzez dziecko oraz deklarację pokrycia kosztów wycieczki.
c) Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków kserokopia polisy ubezpieczenia grupowego.
d) Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po zakończeniu.
e) Regulamin zachowania podczas wycieczki.

3. Miejsce i czas przeprowadzenia poszczególnych czynności :
a) Dokumentacja, o której mowa w pkt 1 winna być przedłożona dyrektorowi przedszkola najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki celem jej zatwierdzenia.
b) Po pozytywnym zaopiniowaniu, kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Kopia pozostaje w przedszkolnej dokumentacji wycieczek, oryginał posiada kierownik wycieczki.
c) Dyrektor przedszkola po zakończonej wycieczce ( przedłożeniu przez kierownika wycieczki sprawozdania i rozliczenia finansowego) zobowiązany jest przechować wszelka dokumentację związana z wycieczką ( karta wycieczki, lista uczestników, regulamin, rozliczenie finansowe oraz zgody rodziców).
d) Krótkie sprawozdanie oraz rozliczenie finansowe z wycieczki przekłada się rodzicom dzieci na najbliższym spotkaniu z rodzicami lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.


4.Finansowanie wycieczki :

Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu czy biletów wstępu, można finansować ze środków pozabudżetowych,
a w szczególności :
- z odpłatności rodziców, których dzieci będą uczestnikami wycieczki,
- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, a także darowizn
przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,
- kierownicy oraz opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów związanych z
wycieczką
-rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik
-dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy
wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju
działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach
mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika
wycieczki oraz wszystkich opiekunów ( wydatki tego typu nie mogą przekroczyć
20% kosztów wycieczki).

5.Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki autokarowej:
a) Liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).
b) Każdy opiekun zimuje się grupą maksymalnie 15 dzieci.
c) Miejsca przy dzieciach zajmują osoby dorosłe.
d) Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą się znajdować tam dodatkowe miejsca do siedzenia.
e) Autokar musi być oznakowany napisem „Przewóz dzieci”.
f) Przestoje autokaru są dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj.na oznakowanych parkingach.
g) Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.
h) opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu
i) Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy ( nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć Tyłem)
j) Planując wycieczkę autokarową należy poznać stan zdrowia uczestników
k) Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.Opublikował: przedszkole łazy
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 182