bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łazach

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA
I ODBIERANIA DZIECI
Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
IM. JANA BRZECHWY W ŁAZACH
2016/2017


Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, z 2001 r. z późn. zm.);
Dz.U.126, poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
Statut Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach;
Konwencja Praw Dziecka;

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


1.Dzieci przyprowadzane są do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w ZS nr 1 w Łazach, SP nr 3 w Łazach i w budynku przedszkola na ul. Kolejowej 8 przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy odpowiadają za ich bezpieczeństw w drodze do przedszkola.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka pozostawionego w budynku bez wiedzy pracownika przedszkola.
3. Od godziny 6.30 do godz.16.30 Zespół Szkół Nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2 i od godziny 6.30 do godz.16.30 Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Kolejowa 8 rodzice (opiekunowie prawni) zostawiają dziecko w sali zbiorczej. O godzinie 8.30 dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką wychowawców, a o godz. 14.30 dzieci przeprowadzane są do sali zbiorczej.
4. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola, po godzinie otwarcia danego oddziału, zobowiązani są do zaprowadzenia dziecka bezpośrednio na salę przedszkolną i oddania dziecka bezpośrednio pod opiekę wychowawcy grupy.
5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) przed wejściem do budynku.
6. Nauczyciel lub osoba dyżurująca, przyjmująca dziecko od rodziców, zobowiązana jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
7. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
8. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, kaszlące, z gorączką, wysypką skórną, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne i inne, należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
10. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.


II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA


1.Dzieci odbierane są z oddziałów przedszkolnych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie.
2.Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia, zawierający imię, nazwisko, nr dowodu osobistego oraz nr telefonu osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. W szczególnych przypadkach, na pisemną prośbę rodzica (opiekuna prawnego) oraz wypełnieniu druku upoważnienia, dziecko z przedszkola może odebrać osoba niepełnoletnia np. rodzeństwo.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własnego dziecka, odebranego z przedszkola, przez upoważnione przez nich osoby.
5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców (opiekunów prawnych), dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
6. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
7. W przypadku, gdy po dziecko, zgłosi się osoba nie wymieniona w upoważnieniu do odbioru dziecka, nauczyciel jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi) a w dalszej kolejności z osobami upoważnionymi, w celu ustalenia dalszego postępowania.
8. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców (prawnych opiekunów) oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka.
9. Personel przedszkola może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na to, iż nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa w drodze z przedszkola do domu (jest agresywna, czuć od niej alkohol, itp.)
10. W przypadku, kiedy nauczyciel odmówi wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, musi niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola i podjąć wszelkie możliwe czynności w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) i ustalenia toku dalszego postępowania.
11. Gdy osobą, której personel przedszkola odmówi wydania dziecka, jest rodzic (opiekun prawny), nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, powiadamia o zaistniałych okolicznościach drugiego rodzica (opiekuna prawnego), a w dalszej kolejności inne osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.
12. Jeżeli żadna z powiadomionych osób nie może, z różnych przyczyn, odebrać dziecka z przedszkola, dyrektor przedszkola o zaistniałych faktach zawiadamia najbliższy Komisariat Policji.
13. Dzieci odbierane są z poszczególnych oddziałów wg informacji określonych w umowach zawartych z przedszkolem, od godziny 14.30 dzieci odbierane są z sal zbiorczych, do godz. 15.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łazach ul. 19-Stycznia 14.
14. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA


1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30 Zespół Szkół Nr 1 w Łazach ul. Szkolna 2, do godz. 16.30 Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Kolejowa 8, do godz. 15.00 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach ul. 19-Stycznia 14,
2. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach uzgodnionych w organizacji pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi), a w dalszej kolejności z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z przedszkola.
3. W przypadku nie skutecznych prób skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel zostaje z dzieckiem na placówce jeszcze przez godzinę, a po upływie tego czasu, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia najbliższy Komisariat Policji.
4.Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice (opiekunowie prawni) dzieci.
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
3. Procedura obowiązuje od dnia przyjęcia uchwałą Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia przez członków Rady Rodziców.
Potwierdzam zapoznanie z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach:

Dyrektor: Rada Pedagogiczna: Rada Rodziców:Opublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 13.10.2016
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 974