bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

 

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŁAZACH

Tekst  ujednolicony opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U.z 2004r. Nr 256 poz.2572) z późniejszymi zmianami;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutó w publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61 poz.624) z późniejszymi zmianami;

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4. Ustawa z 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. Poz. 827); 5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy               o  systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7);

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut

Publicznego Przedszkola nr 1

im. Jana Brzechwy

w Łazach


Tekst ujednolicony opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U.z 2004r. Nr 256 poz.2572) z późniejszymi zmianami;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61 poz.624) z późniejszymi zmianami;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
4.Ustawa z 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. Poz. 827);
5.Ustawa z 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. Poz. 357);
6. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkól i placówek (Dz. U. 21 sierpnia 2015r. Poz.1214),
7. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, (Dz. U z dnia 7 sierpnia 2015r.,poz 1113),


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Łazach
NIP 649-20-16-581
REGON 272001603

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Łazach w budynku przedszkola przy ulicy Topolowej 9 i budynku przy ulicy Kolejowej 8 przedszkole dysponuje 2 salami dydaktycznymi z łazienkami, gabinetem dyrektora oraz pomieszczeniem gospodarczym. Szatnia dla dzieci i korytarz przedszkolny użytkowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim.

3. Nazwa przedszkola używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Publiczne Przedszkole Nr 1
im. Jana Brzechwy
42-450 Łazy
ul. Topolowa 9

4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

5. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Łazy, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Sosnowcu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Zgodnie z nową podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiałych dla innych.

8) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, w w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1) Organizowanie opieki i pracy indywidualnej w trosce o dobro dziecka;
2) Dbanie o harmonijny rozwój dziecka;
3) Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole;
4) Wyrównanie różnic rozwojowych i społecznych;
5) Możliwość systematycznych, indywidualnych kontaktów z rodzicami
i rodziną;
6) Dbanie o osiągnięcie gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju emocjonalnego, społecznego i umysłowego.

3. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi podczas pobytu dziecka w przedszkolu, określonego przez rodziców w umowie zawartej pomiędzy rodzicami dziecka, a dyrektorem przedszkola:
1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w szczególności:
a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie
z programem i miesięcznym planem zajęć;
b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
c) nauczycielka jest wypełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
d) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
e) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
f) nauczycielka może opuścić dzieci w stacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura itp.;
h) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
i) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach; wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tego tytułu uiszczają rodzice - prawni opiekunowie na początku roku szkolnego (wrzesień);
j) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
i P POŻ;

2) Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy
udziale wymaganej liczby opiekunów zgodnie z Regulaminem wycieczek
obowiązującym w przedszkolu.

4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie musi być sporządzone na piśmie i własnoręcznie podpisane).
1) Rodzic lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania od pracownika przedszkola przez rodzica).
2) Osoba odbierająca dziecko nie może mieć mniej niż 18 lat. W szczególnych przypadkach może być wyrażona zgoda na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców prawnych opiekunów.
3) Życzenie rodziców dotyczące odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.
4) Rodzicom lub osobom przez nich upoważnionym, będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, dzieci nie są oddawane pod opiekę.
5) Przedszkole realizuje zadania zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka i Konwencją
o Prawach Dziecka.
6) Przedszkole realizuje prawa dziecka do:
- indywidualnego procesu nauczania i własnego tempa rozwoju;
- aktywnego kształcenia kontaktów społecznych i otrzymywania w tym
pomoc;
- aktywnej dyskusji z dorosłymi,
- akceptacji takim jakim jest,
- zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
- badania i eksperymentowania,
- do nauki i regulowania własnych potrzeb,
7) Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a) pomaga w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka,
c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres działań realizowanych
w przedszkolu,
d) w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wydaje się rodzicowi informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji i prowadzonych obserwacji pedagogicznych;

8) Przedszkole współdziała nie tylko z rodzicami dzieci lecz także z instytucjami
kulturalno-oświatowymi, zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi.

9) Nauczyciele opracowują programy własne, które opiniują i zatwierdza Rada
Pedagogiczna. Celem tworzenia tych programów jest polepszanie jakości pracy
poprzez wprowadzenie nowatorskich metod i form pracy z dzieckiem.

10) W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci, realizowane są one w ramach szóstej bezpłatnej godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub w godzinach poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

5. W przedszkolu dzieciom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Pomoc psychologiczna – pedagogiczna udzielona przedszkolu polega na :rozpoznaniu i zaspakajaniu indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. Pomoc psychologiczna – pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z zaniedbaniami środowiskowymi, z trudnościami adaptacyjnymi. Udzielana jest z inicjatyw: dziecka, rodziców dziecka, nauczyciela lub specjalisty, poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami dzieci, z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, z innymi przedszkolami, placówkami. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5; zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, liczba uczestników wynosi do 4, zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.

6. W przedszkolu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3,4-letnich, nowo przyjętych do przedszkola. Zajęcia organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami
przedszkola są :
1) dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami i niniejszym statutem.

§ 4

1.Dyrektor przedszkola wypełnia powierzone mu zadania, a w szczególności:
1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny:
a) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go radzie pedagogicznej i radzie rodziców do dnia 15 września roku szkolnego,
którego dotyczy plan;
b) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru;
c) opracowuje roczne plany pracy;
d) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz gromadzi niezbędne niezbędne informacje do planowania doskonalenia nauczycieli;
e) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę
z placówkami doskonalenia nauczycieli;
3) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu,
a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez przedszkole poza obiektami do niego należącymi;

4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7) współpracuje z radą rodziców;

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

2. Dyrektor placówki może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do
przedszkola w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje:

1) w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;

4. Dyrektor placówki w wykonywaniu zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
3) Organizuje pomoc psychologiczno -pedagogiczną dla dzieci:
- powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
- wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu (jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów),
- na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin,
- informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
- decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół,
- informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,
- wnioskuje o udział w spotkaniu przedstawicieli poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym specjalistycznej.

5. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola ,a w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych,wychowawczych |
i opiekuńczych przedszkola;
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
3) współdziałanie z gminą jako organem prowadzącym przedszkole poprzez realizowanie jego wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty;
4) przedkładanie do zaopiniowania radzie rodziców, a następnie radzie pedagogicznej, projektów planów pracy przedszkola. Kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola;
5) ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć;
6) Przekładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
7) przekładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników pracy przedszkola;
8) opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli oraz przedstawieniu projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
9) przydzielenie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;
10) sprawozdanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych
w przepisach, w tym systematyczne obserwowanie zajęć prowadzonych poprzez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji obserwacji;
11) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola oraz przenoszenie do innych oddziałów;
12) organizowanie warunków prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka oraz umożliwiania wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
13) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
14) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
15) załatwianie spraw osobowych pracowników przedszkola;
16) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
17) współdziałanie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi
w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
18) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie
z ustalonym regulaminem;
19) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
20) egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbanie o czystość
i estetykę przedszkola;
21) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno prawną przedszkola;
22) Organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;
23) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli;
24) organizowanie przeglądu technicznego przedszkola oraz prac konserwacyjno-remontowych;
25) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola;
26) dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną projektu arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny przekłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
27) dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;
28) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
29) organizuje zajęcia dodatkowe;

6. Dyrektor przedszkola sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zdań zalecanych nauczycielom § 4 pkt.5 ust.9.
7. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

§ 5

1.Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
1) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, po zakończeniu roku szkolnego oraz
w miarę potrzeb.
4) Przewodniczący prowadzi i przegotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5) Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz informuje o działalności przedszkola.
6) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
7) Zebrania rady są protokołowane.
8) Protokolant jest wybierany na okres 1 roku szkolnego.

2. Do kompetencji stanowiących rady należy:

1) Zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców.
2) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego.
3) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
4) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dzieci z listy uczęszczających do przedszkola.
5) Uchwalanie statutu przedszkola i jego organizacji.
6) Ustala regulamin swojej działalności.
7) Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkoła lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola;

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) Organizację pracy przedszkola w tym ramowy rozkład dnia.
2) Projekt planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu
i środków specjalnych.
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4) Propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący.
6) W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi na kolejne okresy.
7) Opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu.
8) Dopuszcza do użytku w przedszkolu programów.
9) Wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian
i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany statutu.

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną

6.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków.


7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

8. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 6

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców dzieci, jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.

1) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
2) W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki.

2. Rada Rodziców może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa odrębny regulamin.

4. Tryb wyboru członków Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Przedszkola.

5. Rada Rodziców :

1) Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci, rodzinę i placówkę.
2) Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
3) Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy przedszkola.

6. Rada Rodziców opiniuje:

1) Statut przedszkola;
2) Przedszkolny zestaw programów;
3) Plan pracy przedszkola, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych.


7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez różne formy współpracy, uwzględniając prawo rodziców do:

1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego i planów miesięcznych
w danej grupie;
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju podczas rozmów indywidualnych, zebrań grupowych, zajęć otwartych dla rodziców;
3) rodzice mogą wyrażać opinię na temat pracy przedszkola organom nadzorującym placówkę;

§ 7

1.Współdziałanie organów przedszkola polega na:

1) Właściwym wykonywaniu kompetencji tych organów określonych
w przepisach prawa i statucie przedszkola.
2) Realizacji zadań zawartych w planach pracy organów na dany rok szkolny.
3) Bieżącej wymianie informacji pomiędzy organami przedszkola.
4) Uczestniczeniu dyrektora przedszkola i innych członków rady pedagogicznej
w zebraniach rady rodziców w posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowujących pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną i innych potrzeb.

2.Organy przedszkola współdziałając ze sobą dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie.

3.Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

4. Spory między organami rozwiązuje dyrektor przedszkola uwzględniając kompetencje tych organów zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

5. Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola:

1) W przypadku powstania w przedszkolu sytuacji konfliktowej, wszystkie organy przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań, leżących
w ich kompetencjach, w celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
2) Spory winny być rozstrzygane wewnątrz danego organu przedszkola.
3) W rozstrzyganiu spraw między organami placówki biorą udział strony zainteresowane. Pierwszą instancją rozstrzygającą w sporach jest dyrektor placówki. W sprawie między dyrektorem a organami przedszkola instancją jest organ prowadzący. Przy braku porozumienia instancja staje się organ nadzorujący.
4) Spory rozstrzygane są w drodze negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów.
5) Metody i formy rozstrzygania sporu (konfliktu) ustalają strony między sobą - negocjacje, mediacje. Strony sporu delegują swoich przedstawicieli np. do negocjacji.
6) W przypadku gdy dyrektor placówki nie jest stroną w sporze przyjmuje on kompetencje rozjemcy bądź arbitra. Decyzja dyrektora jest nieodwołalna.
7) Gdy dyrektor jest stroną sporu (konfliktu) to mediacje prowadzi osoba
z zewnątrz, którą zaakceptują wszystkie strony konfliktu. Osoba ta winna posiadać pełne kompetencje w materii sporu - decyzja tej osoby jest ostateczna.

6. W przypadku występowania przeciągających się sporów, strony mogą wystąpić
z prośbą o interwencję do organu prowadzącego przedszkole lub organu nadzoru, stosownie do kompetencji tego organu. Postępowanie wyjaśniające winno odbywać się na terenie przedszkola.

7.W sytuacji, gdy strony nie osiągają porozumienia, spory rozwiązuje:

1) Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole
i Kuratorium Oświaty w sprawach należących do kompetencji tych organów, jeżeli spór dotyczy rady pedagogicznej z radą rodziców.
2) Organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z Kuratorem Oświaty stosownie do kompetencji Kuratora, jeżeli spór dotyczy dyrektora przedszkola z pozostałymi organami przedszkola.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych poprzez organ prowadzący. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia. Arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.

2. Przerwy pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.

3. W ogólnym czasie pracy przedszkola - 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej.

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

5. Przedszkole czynne jest w dni robocze - od poniedziałku do piątku.

6. Przedszkole posiada 7 sal zabaw i zajęć wyposażonych odpowiednio do grup wiekowych w pomoce dydaktyczne, a także teren rekreacyjny z niezbędnym sprzętem do realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.

7. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne na podstawie:

1) podstawy programowej opracowanej przez MEN;
2) programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów.

8. Przedszkole współpracuje z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, rodziną dzieci oraz środowiskiem.

9. Pracą przedszkola kieruje dyrektor.

10. Dyrektor i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne i formalne wykonanie obowiązków.

11. Dyrektorowi podlegają:

1) Rada Pedagogiczna;
2) intendent;
3) księgowa;
4) kucharki;
5) pomoc kucharki;
6) woźne oddziałowe;
7) konserwator/dozorca;
8) sekretarka.

12. Pracownicy pedagogiczni i obsługi są zatrudniani wg potrzeb organizacyjnych placówki oraz arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny.

13. Każdy pracownik podlega dyrektorowi przedszkola (w razie jego nieobecności osobie przez niego upoważnionej).

14. Kontrolę funkcjonalną w przedszkolu sprawuje dyrektor.

15. Kontrolę przeprowadza się w ramach bieżących czynności służbowych.

16. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
rodzaju i stopnia niesprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.W przedszkolu może funkcjonować 7 oddziałów.

4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada sale zabaw i zajęć dla poszczególnych oddziałów, łazienki, szatnie, kuchnię, odpowiednie pomieszczenia gospodarcze, bibliotekę.

5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodów przedszkolnych
z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.

6. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

7. W przedszkolu może być zorganizowane za zgodą organu prowadzącego nauczanie indywidualne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

8. W przedszkolu można utworzyć oddziały integracyjne. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15-20 dzieci, w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

9. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychologicznego i stanu zdrowia.

10.W przedszkolu może być zorganizowane za zgodą organu prowadzącego nauczanie indywidualne, w ilości od 4-6 godzin tygodniowo.

11.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w wymiarze od 4-8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

12. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

13. Dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka, oraz potrzeb rewalidacyjnych wynosi:
1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,
2) 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.

§ 10

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela
i dopuszczonego do użytku przedszkolnego albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. W przedszkolu nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, oraz przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej.

3.Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, podejmuje uchwałę
w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego lub przedszkolny zestaw podręczników.

4.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii dla dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczestniczenia dzieci w zajęciach.

6. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe. Zajęcia te realizowane są
w ramach szóstej bezpłatnej godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub po godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Logopedia, zajęcia korekcyjne: korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjne oraz socjoterapia organizowane są w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


7. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są według programów własnych opracowanych zgodnie z rozporządzeniem.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w tym zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, gimnastyki korekcyjnej a także religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi 5-6 lat - około 30 minut.

9. Przedszkole dokumentuje zajęcia prowadząc:

1) dziennik zajęć dla każdego oddziału;
2) dziennik zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu.

10. Program może być dopuszczony do użytku, jeżeli uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród rzeczoznawców wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych ministrów.

11. W przedszkolu wyboru programu dokonują nauczyciele, uwzględniając potrzeby
i możliwości dzieci i przedstawiają swoje propozycje Radzie Pedagogicznej.

12. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców podejmuje uchwałę,
w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego.

13. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców.

§ 11

1. Publiczne Przedszkole w Łazach jest placówką wielooddziałową z podziałem na grupy wiekowe.
Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Topolowej 9 i przy ulicy Kolejowej 8.
W zależności od potrzeb tworzone są grupy zbliżone wiekowo tj. dzieci 3-4 letnie,
4-5-letnie.

2. Przedszkole jest 7 oddziałowe.

3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 170.

4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 7 sal przedszkolnych dziennego pobytu dzieci;
2) pracownię logopedyczną;
3) pomieszczenia biurowe i administracyjno- gospodarcze;
4) kuchnię;
5) 2 szatnie dla dzieci i personelu;
6) 1 plac zabaw, do drugiego dzieci mają dostęp.

5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 12

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola i aneksy do arkusza organizacyjnego zatwierdzań organ prowadzący przedszkole.

2. Arkusz organizacji przedszkola określa:

1) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.
2) Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ich etaty, godziny pracy, rozkład tygodniowy pracy nauczycieli z dziećmi, zajęcia dodatkowe, przerwę wakacyjną.
3) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych poprzez organ prowadzący przedszkole.

§ 13

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony poprzez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1
IM. JANA BRZECHWY W ŁAZACH

6.30-8.30
Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności porządkowe, organizacyjne,
opiekuńczo-wychowawcze. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i zajęcia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe i dydaktyczne. Zabawy spontaniczne z inicjatywy dzieci.
Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym oraz wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8.30-9.00
Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne i samoobsługowe, wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w sali.
9.00-9.30
Śniadanie. Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, utrzymanie porządku wokół siebie oraz zachowanie prawidłowej postawy i umiejętności w posługiwaniu się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.
9.30-11.30
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych wg tygodniowego rozkładu zajęć. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki. Zabawy spontaniczne z inicjatywy dzieci.
11.30-12.00
Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne i samoobsługowe, wdrażane do przestrzegania zasad higieny i kulturalnego zachowania.
12.00-12.30
Obiad. Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, utrzymanie porządku wokół siebie oraz zachowanie prawidłowej postawy i umiejętności w posługiwaniu się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku.
12.30-13.30
Gry i zabawy przy stolikach, zabawy spontaniczne wynikające z inicjatywy dzieci. Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne i samoobsługowe, wdrażanie do przestrzegania higieny i kulturalnego zachowania.
13.30-14.00
Podwieczorek. Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, utrzymanie porządku wokół siebie oraz zachowanie prawidłowej postawy i umiejętności w posługiwaniu się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po posiłku. Czynności organizacyjno-porządkowe w sali.
14.00-14.30
Zabawy relaksacyjne, gry i zabawy przy stolikach, zabawy kołowe ze śpiewem. Czynności organizacyjno-porządkowe w sali.
14.30-16.30
Zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym oraz wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czynności organizacyjno-porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

§ 14

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z §8 ust.1 niniejszego statutu.

2. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (nie krótszy niż 5 godzin dziennie) ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30 przy ulicy Topolowej 9 i od 8.00 do 15.00 przy ulicy Kolejowej 8. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.30 do 14.30.

3. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu:
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 6 godzin dziennie oraz naukę religii. Za każda dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej pobiera się opłatę w kwocie 1 zł. Rodzice dzieci korzystających z wyżywienia uiszczają opłatę za posiłki. Dzienną stawkę wyżywienia ustala dyrektor placówki, intendent i kucharka na podstawie kalkulacji kosztów (zmienna zależy od aktualnych cen surowców). Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu dokonują rodzice (prawni opiekunowie) za dany miesiąc w terminie ustalonym przez dyrektora. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, jeżeli jest zgłoszona nieobecność, odliczenia są dokonywane w następnym miesiącu.

5.W przypadku zalegania rodziców z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, stosuje się powiadomienie pisemne do domu, a w dalszej konsekwencji powiadomienie zakładu pracy rodziców celem ściągnięcia należności.

6. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, w którym prowadzone jest zbiorowe żywienie, mogą korzystać z posiłków uiszczając pełną opłatę za wyżywienie w wysokości środków przeznaczonych na zakup żywności, z której korzystają.

7. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.


Rozdział V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
PRZEDSZKOLA

§ 15

Obowiązki nauczyciela

1. Nauczyciel ma obowiązek:

1) Rzetelnie realizować zadania związane z powierzeniem mu stanowiska oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, wspierać każde dziecko w jego rozwoju.
2) Wspierać rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Stosować twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, planować pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z obowiązującym programem.
3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
4) Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka.
5) Dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
6) W swych działaniach kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także szanować godność osobistą dziecka.
7) Współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i innymi.
8) Prowadzić obserwacje pedagogiczne dzieci oraz dokumentować te obserwacje, mając na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
9) Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
10) Odpowiadać za życie zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne
i harmonijny rozwój powymierzanych jego opiece dzieci.
11) Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
12) Zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola
w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, jeżeli zajdzie konieczność skierować tę osobę do dyrektora .
13) Niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.
14) Planowanie miesięcznej pracy w przedszkolu oraz przedkładania dyrektorowi planu pracy wychowawczo - dydaktycznej na następny miesiąc do 28 dnia poprzedzającego miesiąca w celu zaopiniowania i zatwierdzenia do realizacji.
a) Przygotowanie planów i dokumentacji związanych z realizacją zadań, musi być zgodne z wymogami podstawy programowej, zatwierdzonego planu, uwzględniając wykorzystaną literaturę oraz propozycje własne.
b) Dokumentowanie pracy nauczyciela potwierdzone jest wpisem zajęć do dziennika, każdorazowo przed rozpoczęciem danego dnia pracy.
15) Systematycznie prowadzić pełną, niezbędną dokumentację pedagogiczną
dotyczącą swojego oddziału (leżeli zajdzie taka potrzeba to oddziału, w którym
jest zastępstwo za nauczyciela na L4) tj: dziennik zajęć, plany miesięczne,
programy, karty obserwacji, protokoły zebrań z rodzicami, zeszyty obserwacji,
zeszyty wymowy.
16) Otaczać szczególna opieką dzieci niepełnosprawne, opóźnione umysłowo, a także zaspokajać potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
17) Wykonywać pracę sumiennie oraz stosować się do poleceń służbowych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.
18) Przestrzegać czasu pracy oraz porządku pracy ustalonego w przedszkolu. Do pracy przychodzić 10 minut wcześniej, aby zapoznać się z problemami przyjmowanej grupy dzieci.
19) Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę materialną lub moralną.
20) Przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach.
21) Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
22) Wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora placówki zgodnie
prawem, a mające na celu poprawę jakości pracy placówki.
23) Wykonywać czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem zadań zawartych w rozdziale II pkt 3 pkt 1 ni- niejszego statutu.
24) Odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art.6, podlegają wszyscy nauczyciele.
25) W celu potwierdzenia spełnienia warunków niekaralności, nauczycieli przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
26) Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece. Przestrzega przepisów BHP i ppoż .
27) Nauczyciel sprawdza listę obecności dzieci na zajęciach: obecności
i nieobecności dzieci odnotowuje w dziennikach zajęć.
28) Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić miejsce, w którym mają odbywać się te zajęcia np. salę gimnastyczną lub teren ogrodu przedszkolnego oraz ich wyposażenie, jeżeli stwierdzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, powinien poinformować o tym dyrektora przedszkola lub upoważnionego pracownika.
29) Nauczyciel w momencie przekazania grupy dzieci drugiemu nauczycielowi przekazuje mu również niezbędne informacje.
30) W sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział, ale pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby.
31) Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na zaistniałą sytuację i udzielenie odpowiedniej pomocy, jeżeli jest ona niezbędna.
32) Nauczyciel musi się zapoznać z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
33) Zgodnie z nową podstawą programową zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna), której celem jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
i aby mogli dziecko w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać. Nauczycielowi diagnoza pomoże przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzając rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
34) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
35) Nauczyciele:
- udzielają dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
- rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka i planują sposób ich zaspokojenia;
- prowadzą obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakańczają analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole;
- informują dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.


Obowiązki i zadania logopedy

1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy u dziecka, w tym mowy głośnej i pisania.
2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej.
3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci
u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami.
5. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii.
6. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami.
7. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

§ 16

Obowiązki pracowników obsługi

1.Zakres czynności intendenta:

1) Zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czystości.
2) Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie artykułów spożywczych.
3) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) Ewidencja w zeszycie dziennych zakupów.
b) Kartoteki materiałowe.
c) Ewidencja artykułów wydawanych w danym dniu kwitowania podpisem kucharki.
1) Przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom.
2) Planowanie wraz z dyrektorem i kucharkami jadłospisu zgodnie
z obowiązującymi normami i kalorycznością ,i wywieszanie ich dla rodziców.
3) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów przeznaczonych do posiłków zgodnie
z przeznaczeniem.
4) Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia zakupionych artykułów.
5) Pobieranie opłat od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Dokonywanie terminów rozliczeń u głównego księgowego.
6) Codzienne prowadzenie raportów.
7) Przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
8) Natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
9) Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola
w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie placówki, jeżeli zajdzie konieczność należny skierować tę osobę do dyrektora.
10) Niezwłocznie zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
11) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę mieniu przedszkola.
12) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnianie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
13) Wykonywanie innych czynności zlecanych przez dyrektora wynikających
z organizacji placówki.

2. Zakres czynności kucharki:

1) Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie wg niego posiłków.
2) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i PPOŻ.
3) Przyjmowanie produktów i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz racjonalne ich zużycie.
4) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz wydawanie ich |
o wyznaczonych godzinach.
5) Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków.
6) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
7) Przestrzeganie zgodności koloryzacyjnej przygotowanych posiłków z ich zaplanowaną wartością.
8) Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie
z zaleceniami stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
9) Wzorową czystość w kuchni sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.
10) Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt kuchenny.
11) Natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
12) Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola
w razie potrzeby należy zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki jeżeli zajdzie konieczność należny skierować tę osobę do dyrektora.
13) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
14) Zgłoszenie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie możne narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
16) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
17) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy
w przedszkolu.

3. Zakres czynności woźnej oddziałowej.

1) Zamiatanie, odkurzanie sal, ścieranie kurzu ze sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne dzieci.
2) Mycie umywalek, sedesów z ożyciem środków dezynfekujących.
3) Sprzątanie pomocy oraz sal po zajęciach programowych.
4) Zamiatanie i zmywanie korytarza.
5) Nie udzielanie informacji o dzieciach - jest to zadaniem nauczycielek.
6) Wykonywanie innych czynności zaleconych przez dyrektora.
7) Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi.
8) zmiana ręczników (pranie prasowanie).
9) Zmiana fartuchów ochronnych.
10) Dbałość o powierzony sprzęt i rośliny.
11) Generalne porządki - mycie okien, lamperii, drzwi, parapetów i glazury.
12) Pranie firanek, mycie podłóg, lamp oświetleniowych.
13) Mycie zabawek, sprzętów, mebli.
14) Trzepanie dywanów i chodników, czyszczenie ich.
15) Pomoc w noszeniu posiłków.
16) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
17) Dbałość o estetyczny wygląd.
18) Pomoc dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się.
19) Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
20) Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających ( pomoc przy myciu rąk, korzystaniu toalety ).
21) Udział w dekorowaniu sali oraz innych pomieszczeń przedszkolnych.
22) Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
23) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę mieniu przedszkola.
24) Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
25) Zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola
w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, jeżeli zajdzie konieczność skierować tę osobę do dyrektora .
26) Niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
27) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
28) Po zakończeniu pracy należy wyłączyć źródła energii elektrycznej, wody
i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
29) Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy
w przedszkolu .

4. Do obowiązków pomocy kuchennej należy.

1) Dbanie porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie
z przepisami sanitarnymi i BHP.
2) Pomoc w przygotowaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
5) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
6) Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu zgodnie z zaleconą gramaturą.
7) Dbanie o czystość naczyń – wyparzanie ich po każdym posiłku.
8) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
9) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych,WC, szafek na odzież.
10) Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce.
11) Używanie czystej odzieży ochronnej – fartuch, czepek, zapaska, podczas wykonywania codziennych obowiązków.
12) Przestrzenie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
13) Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
14) Zgłoszenie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mają stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody mieniu placówki.
15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
17) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

5. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:

1) Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, zgrabianie liści, odśnieżanie dojścia do przedszkola, oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu, wrzucanie węgla.
2) Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się
z pobranych materiałów.
3) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
4) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
5) Zgłoszenie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mają stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody mieniu placówki.
6) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
7) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
8) Po zakończeniu pracy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
9) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
10) Dbanie estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
11) Strzec mienia przedszkola.
12) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

6. Do obowiązków głównej księgowej należy:

1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawami o rachunkowości, ustawą
o finansach publicznych oraz innymi przepisami.
2) Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3) Prowadzenie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
4) Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Opracowanie we współpracy z dyrektorem planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetów, planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym.
6) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących rachunkowości, zasad przeprowadzania inwentaryzacji i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania zakładu.

7. Do obowiązków sekretarki należy:   
1) Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących z przedszkola.
2) Odbiór korespondencji.
3) Przechowywanie akt i dokumentów.
4) Kompletowanie aktów prawnych.
5) Udzielanie interesantom informacji.
6) Przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek.
7) Przyjmowanie telefonów i telefonogramów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie.
8) Przyjmowanie telefonów i zapisywanie informacji dotyczących zgłaszania nieobecności dzieci w przedszkolu w zeszycie nieobecności.
9) Prowadzenie rejestru oraz wydawanie kart zapisu dzieci do przedszkola.
10) Przepisywanie pism służbowych, obsługa kserografu, komputera.
11) Przestrzeganie przepisów p. poż i bhp podczas pracy z zabezpieczeniem sekretariatu na koniec urzędowania.
12) Zaopatrywanie pracowników w legitymacje służbowe.
13) Zaopatrywanie dzieci niepełnosprawne w legitymacje, przedłużanie ważności legitymacji.
14) Wydawanie dzieciom zaświadczeń o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego.
15) Prowadzenie wspólnie z dyrektorem dokumentacji wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci  zamieszkałe w rejonie i poza rejonem .
16) Prowadzenie księgi ewidencji dzieci.
17) Prowadzenie archiwum przedszkolnego.
18) Sporządzanie wspólnie z główną księgową przedszkola sprawozdania SIO ( System Informacji Oświatowej).
19) Prace w zakresie sprawozdawczości statystycznej ze swojego odcinka pracy. (GUS)
20) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
21) Sporządzanie i kontrolowanie listy obecności pracowników, prowadzenie kart urlopowych pracowników.
22) Sporządzanie i kontrolowanie listy obecności osób skierowanych do przedszkola przez Powiatowy Urząd Pracy.
23) Prowadzenie kartotek wydawanej odzieży roboczej pracownikom i zaopatrywanie ich według obowiązujących przepisów.
24) Obowiązkowy wymiar pracy 40 godzin tygodniowo.
25) Przestrzeganie przepisów o odpowiedzialności materialnej.
26) Inne pilne prace wynikające z potrzeb przedszkola lub zlecone przez dyrekcję.
§ 17

1. Dyrektor przedszkola powierza oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz
z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez okres 3 lat, zgodnie
z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.
3. W sytuacjach gdy organizacja pracy przedszkola nie pozwala jednemu nauczycielowi prowadzić grupę przez kolejne lata, dyrektor sam podejmuje decyzję o przydziale nauczycieli do grup.

§ 18

1.Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale oraz oczekiwań rodziców odbywa się w przedszkolu poprzez:
1) Wywieszanie bieżących informacji na tablicy ogłoszeń.
2) Roczne zaplanowanie terminów zajęć otwartych i pisemne zaproszenie rodziców na trzy dni przed planowanym terminem zajęć.
3) Współdziałanie w zakresie pracy terapeutycznej z dzieckiem.

2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:

1) Zebrania grupowe – organizowane 3 razy w roku lub częściej na wniosek rodziców.
2) Zajęcia otwarte (wg harmonogramu i ustaleń §18 pkt.1 tego statutu).
3) Dni otwarte (rozmowy indywidualne).
4) Uroczystości przedszkolne i środowiskowe (wg harmonogramu uroczystości).

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 5 lat z zastrzeżeniem ust.2,
a w wyjątkowych przypadkach na wniosek rodzica, dyrektor może przyjąć dziecko do przedszkola w wieku 2,5 lat.

1) Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
2) Realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (6 latek).
3) Mające prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (5 latek).

2. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 8 lat.

3. Kontrolowanie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

1) Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub przedszkolnego nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym przedszkolu.

4. Dyrektor przedszkola, w którym zorganizowano oddziały przedszkolne dla dzieci 5-letnich, zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

5. uchyla się

§ 20

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

1) Właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczego – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2) Wszystkich Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego
i podmiotowego traktowania.
3) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania pomocy fizycznej bądź psychicznej.
4) Poszanowania jego godności osobistej.
5) Poszanowanie własności.
6) Opieki i ochrony.
7) Akceptacji jego osoby.
8) Partnerskiej rozmowy na każdy temat.

2. Dziecko, będące wychowankiem przedszkola ma obowiązek:

1) Przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie.
2) Sprzątania po skończonej zabawie.
3) Poszanowania wspólnej własności.
4) Poszanowania pracy innych osób (dzieci i dorosłych).
5) Przestrzegania zakazów dotyczących zachowania bezpieczeństwa.
6) Wywiązywania się z przydzielonych zadań.

3. Dyrektor przedszkola może skreślić wychowanka z listy dzieci zapisanych do przedszkola. Skreślenie następują na podstawie uchwały rady pedagogicznej
w przypadku gdy:

1) Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu trwa dłużnej niż 1 miesiąc.
2) Rodzice nie przestrzegają postanowień statutu przedszkola i zasad odpłatności.
3) Dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych dzieci.
4) Nie zostanie wniesiona płatność za przedszkole trwająca dłużej niż 2 miesiące.
5) Wpłynie pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
6) Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

4. W przypadku przeprowadzenia do przedszkola chorego dziecka, dyrektor może odmówić pozostawienia go w tym dniu w placówce.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 22

1.Wszelkie zmiany do Statuty Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łazach wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 23

1. Tekst ujednolicony Statutu obowiązuje od 01.09.2015r.
2. Niniejszy dokument został opracowany przez Radę Pedagogiczną
i zatwierdzony na posiedzeniu Uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr 4/14/09/2015

DyrektorOpublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 26.09.2015
Podpisał: Urszula Bogłowska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 3 078