bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA
SKARG I WNIOSKÓW
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach


Podstawa prawna
1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2000r., nr98, poz. 1071).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46),

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
1) W Publicznym Przedszkolu Nr 1 wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora,
2) Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od godz 10 do 14.
3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie,a także ustnie do protokołu.
4) Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest
przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
5) Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr1 do niniejszej procedury.
6) Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
7) Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje
społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób
fizycznych i prawnych.
8) Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) liczba porządkowa,
b) data wpływu skargi/wniosku,
c) data rejestrowania skargi/wniosku,
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
f) termin załatwienia skargi/wniosku,
g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
h) data załatwienia,
i) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.
10) Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.
Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków
1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do
rejestru skarg i wniosków.
3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa
wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje
pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie
pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie
wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w
dokumentacji przedszkola.
5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy,
należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom
zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji
przedszkola.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola
3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
a) oryginał skargi/wniosku,
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach
postępowania wyjaśniającego,
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia
sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do
wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie przedszkola.
Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
c) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana,
3. Do siedmiu dni należy
a) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub
zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek
została skierowana do niewłaściwego organu,
b) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno
jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
c) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem
wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku
z podaniem powodów tego przesunięcia,
e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji
dotyczących skargi/wniosku,
f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest
wskazania nowych okoliczności sprawy.
Załączniki:

1) protokół przyjęcia skargi pisemnej
2) protokół przyjęcia skargi ustnej
3) notatka służbowa.


PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI PISEMNEJ
w ………………………..................nr …… w ……………………………….., .
w dniu…………………
………………………………………………………………………………………………......
( Nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika przyjmującego skargę )
…………………………………………………………………………………………………..
( Nazwisko i imię oraz adres osoby wnoszącej skargę )
Wyszczególnienie zarzutów, podanie argumentów, przytoczenie faktów, wskazanie źródeł mających potwierdzić
zarzuty:
Zarzut Argumenty, fakty, data Źródła informacji (świadek, dokument)
………………………….......
..........................................
……………………………...
………………………….......
..........................................
……………………………...
………………………….......
..........................................
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………...
……………………………....
Wykaz dokumentów (kopii) załączonych do skargi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………..............................................................................................


……………………………………………...................................................................................
( podpis osoby wnoszącej skargę ) ( podpis pracownika przyjmującego skargę )

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI USTNEJ
W dniu…………………….Pan/Pani………………………………………………………….........
zam. …………………………………………………………………………………………............
Tel. …………………………………………………………………………………………..............
Złożył(a) skargę
dotyczącą………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do skargi załączono następujące dokumenty:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………….
( podpis wnoszącego skargę )

…………………………………………………………………………………..
( podpis przyjmującego skargę, jeżeli zażąda tego wnoszący )

NOTATKA SŁUŻBOWA
Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego
przez………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko, stanowisko służbowe )
W sprawie skargi nr……………………………………………………………………………
Złożonej przez………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę )
a dotyczącej: ( wskazać zarzuty )
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono:
( podać stan faktyczny i odniesienia do stanu prawnego z podstawą prawną )
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
W czasie badania sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wobec powyższego należy:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………
( podpis, stanowisko służbowe )Opublikował: przedszkole łazy
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 3 030