bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Koncepcja

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM JANA BRZECHWY W ŁAZACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Koncepcja pracy przedszkola jest dokumentem opartym na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, programie wychowania przedszkolnego, programach własnych nauczycieli i Statucie Przedszkola.


KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM                                                                                      W ŁAZACH
Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi daje szansę rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji        

i zrozumienia.
Cele strategiczne przedszkola z oddziałem integracyjnym:

 • Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do codziennego życia,
 • Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, zrozumienia dla innych zachowań,
 • Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 • Dostrzeganie drugiego człowieka, jego potrzeb, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównać szanse edukacyjne,
 • Modelowanie zachowań dzieci zdrowych do niesienia pomocy i do traktowania niepełnosprawnych jako partnerów,
 • Udzielanie dzieciom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:
 • Bycie sobą wśród innych,
 • Rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji,
 • Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności,
 • Przygotowanie do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym,

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju,
 • Swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • Wspólnoty i solidarności w grupie,
 • Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • Nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • Nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • Doświadczania konsekwencji swojego zachowania,

Zasady pracy
Przedszkole pracuje na bazie programu wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Brody. W grupie integracyjnej pracują dwie nauczycielki, które wspomagają pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w zajęciach indywidualnych w ramach wczesnego wspomagania, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Przedszkole realizuje naukę religii oraz inne zajęcia wynikające z potrzeb rodziców i dzieci.


Współpraca z rodzicami.
W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.


Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego dziecka,
 • Wszechstronny rozwój dziecka,
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Zapoznania rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 • Ukazanie przedszkola, jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, artykuły na temat wychowania i opieki nad dziećmi, eksponowanie prac dzieci,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców,
 • organizację spotkań ze specjalistami do spraw wychowania i opieki,
 • organizację uroczystości zaspakajających potrzeby kulturowe rodziców, np. inscenizacje, teatrzyki,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dobroci dla Zwierząt, Dzień Niepodległości, Mikołajki, Barbórka, Andrzejki, spotkanie opłatkowe, Jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, konkurs recytatorski, coroczne występy w MOK Łazy, Dzień Ojca i Matki, pikniki,
 • organizację akcji: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Zbieramy baterie”, „Zbieramy nakrętki”, „Czysty Aniołek”, akcje charytatywne
 • konkursy plastyczne, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

 • współpraca z placówkami przedszkolnymi w gminie: przeglądy, konkursy, spartakiada sportowa, szkolenia, warsztaty, konferencje, wycieczki,
 • nauczyciele i dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,
 • współpraca z placówkami oświatowymi na terenie miasta (udział w imprezach plenerowych),
 • współpraca z przedszkolami pod patronatem Jana Brzechwy,
 • współpraca z przedszkolami pracującymi metodą Planu Daltońskiego,

Współpraca z innymi instytucjami
W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie miasta i kraju. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym.
Celem współpracy z instytucjami jest:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
 • promocja placówki,

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta (udział w konkursach, zapraszanie przedstawicieli władz na imprezy okolicznościowe),
 • Komendą Powiatową Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontrola autokarów itp.),
 • Ochotniczą Strażą Pożarną (pogadanki na temat bezpieczeństwa),
 • Publiczną Biblioteką (udział w konkursach, żywych lekcjach przyrody, prezentacjach multimedialnych, zwiedzanie, zapraszanie pracowników w celu czytania bajek dzieciom),
 • Uniwersytetem III Wieku (udział w przedstawieniach, czytanie bajek, udział w uroczystościach),
 • Ośrodkiem zdrowia (pogadanki na temat zdrowia, badania przesiewowe wzroku, słuchu, stomatologiczne),
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łazach (udział w konkursach, piknikach, przeglądach twórczości artystycznej –Stokrotkowo, teatrzykach, przedstawieniach, uroczystościach),
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
 • Placówkami przedszkolnymi (udział w konkursach, przeglądach),
 • Placówkami szkolnymi (udział w konkursach, korzystanie z sali gimnastycznej, zajęcia otwarte dla 5 i 6 -latków),
 • Kołami Gospodyń Wiejskich (zapraszanie na uroczystości, pikniki, pogadanki),
 • Poradnią psychologiczno- Pedagogiczną w Zawierciu,
 • LO im. Prof. R. Gostkowskiego,

Promocja placówki
Promocja placówki jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, Rady Pedagogicznej, jak i od pozostałych pracowników. Należy uświadomić sobie prostą zasadę, iż bez wystarczającej ilości dzieci nie może funkcjonować żadna placówka oświatowa w gospodarce rynkowej, dlatego marketing usług edukacyjnych ciągle się rozwija w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.


Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Rozpowszechnianie imienia patrona przedszkola w środowisku,
 • Nawiązanie współpracy z przedszkolami pod patronatem Jana Brzechwy,
 • Nawiązanie współpracy z przedszkolami pracującymi metodą Planu Daltońskiego,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Promowanie działań idących w kierunki integracji dzieci, tworzenie grup integracyjnych,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony Internetowej,
 • Organizacja uroczystości między przedszkolnych,
 • Prowadzenie strony internetowej placówki,
 • Artykuły w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych,
 • Dbanie o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (artykuły w prasie, Internecie, prowadzenie strony internetowej przedszkola, kącik informacyjny dla rodziców, tablice ogłoszeń,),
 • Kontynuacja zagadnień związanych z programami „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Dalsza praca nad naszą koncepcją:

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje, na początku roku szkolnego, egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować,
 • Zmiany w tekście będą nanoszone przy akceptacji Rady Pedagogicznej i rodziców,
 • Raz w roku, na zebraniu Rady Rodziców, podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i wdrożenia nowych wniosków do pracy,
 • Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych a także zostaną poinformowani o możliwości uwzględnienia ich sugestii dotyczących funkcjonowania placówki w trakcie modyfikacji Koncepcji, nauczyciele pozyskają informację o akceptacji Koncepcji przez wypełnienie anonimowej ankiety dla rodziców.

Zamierzenia do dalszej pracy:
W zakresie bazy:

 • Całościowy remont budynku przedszkola,
 • Wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt gastronomiczny,
 • Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny, przystosowany także dla dzieci niepełnosprawnych,
 • Doposażenie placówki w przybory gimnastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, pomoce do zajęć indywidualnych i terapeutycznych,
 • Zlikwidowanie barier architektonicznych, przystosowanie budynku dla dzieci niepełnosprawnych, zamontowanie windy,
 • Remont łazienek dla dzieci,
 • Malowanie sal,
 • Drobne prace remontowe,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku,
 • zwiększenie liczby uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,
 • zwiększenie ilości warsztatów i szkoleń dla rodziców,
 • zwiększenie ilości wycieczek regionalnych,
 • bezpłatne dyżury specjalistów w zakresie problemów wychowawczych,

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • dalsze doskonalenie nauczycieli z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 • zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje w prasie i Internecie,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor- nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel,

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola

 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami wykorzystywanymi w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich oraz akcjach i kampaniach społecznych,
 • sukcesywne dążenie do otrzymania certyfikatu Przedszkola Daltońskiego,
 • występowanie z dziećmi na uroczystościach gminnych,
 • wdrażanie rodziców do pomocy i pracy na rzecz przedszkola,

                                                                    MISJA PRZEDSZKOLA
                                                          Moje przedszkole to mój drugi dom,
                                                                            bo stawia na Mnie,
                                                              na moje szczęśliwe dzieciństwo
                                                                i na mój wszechstronny rozwój.

                                                                    Powiedz mi, a zapomnę
                                                                       pokaż, a zapamiętam
                                                                         pomóż wziąć udział
                                                                               a zrozumiem…


„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” Robert Flughum


Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.


Pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę wszechstronną, ułatwiającą odnalezienie swojego miejsca w życiu dorosłym. Chcemy wyrównywać i kompensować braki, opóźnienia w rozwoju i zaniedbania wychowawcze, u dzieci sprawnych inaczej.


Zmierzamy aby w naszym przedszkolu każde dziecko podejmowało działania pozwalające reorganizować dotychczasowe doświadczenia i na podstawie jego składników tworzyć lub odkrywać coś dla niego nowego i pożytecznego.


Wierzymy, że wspólnie z rodzicami będziemy wspomagać dziecko w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju i troszczyć się o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola.


ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PROMOCJĘ I WDRAŻANIE ZACHOWAŃ                POZWALAJĄCYCH UNIKNĄĆ ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z SZERGU    NIEBEZPIECZEŃSTW Z JAKIMI MOGĄ ZETKNĄĆ SIĘ DZIECI W WIEKU              PRZEDSZKOLNYM.


WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Skutecznie przygotowujemy dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do dalszych etapów kształcenia.
2. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otoczeniem i przyrodą.
3. Stwarzamy warunki sprzyjające aktywnemu i indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowane do jego potrzeb i możliwości, a także sfery najbliższego rozwoju, na miarę przedszkola równych szans.
4. Rozwijamy u dzieci poczucie empatii, które jest drogą do integracji społecznej.
5. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania.
6. Kształtujemy podstawowe wartości: życzliwości, tolerancji poprzez kontakty dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi.
7. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci oraz aktywizowaniu ich do udziału w życiu społecznym.
8. Chcemy wychować dziecko z bogata wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli.
9. Zmierzamy do wychowania dziecka samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta przedszkola.
10. Przyzwyczajamy do poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
11. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizowaniu procesu dydaktyczno –wychowawczego i opiekuńczego. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.


ZASOBY LUDZKIE
Wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
Zespół specjalistów- logopedzi, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni z zakresu terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, tańca, języka angielskiego,


ZASOBY MATERIALNE
Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
Gabinet logopedyczny wyposażony w pomoce i specjalistyczny sprzęt
Ogród przedszkolny umożliwiający pobyt i zabawę dzieci na świeżym powietrzu, korzystanie z nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw
Zaplecze do ćwiczeń gimnastycznych na salach
Specjalistyczny komputer wspomagający rozwój dziecka,


ZADANIA UJĘTE W PLANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 • Motywowanie dzieci do pracy i wysiłku nad sobą
 • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych, patriotycznych i prozdrowotnych (szeroko rozumiane bezpieczeństwo)
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści programowych zawartych w podstawie programowej, programie wychowania przedszkolnego, rocznym planie pracy, programach własnych oraz programach pracy indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych
 • Wszechstronna współpraca z rodziną w celu ujednolicenia działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych

We wszystkich tych działaniach należy uwzględnić cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób- dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu.

Dziecko Rodzice Nauczyciele
Poznaje swoje prawa i obowiązki Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka Są aktywni i twórczy
Jest akceptowane takie,jakie jest Uzyskują pomoc specjalistów Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Czuje się bezpiecznie Wyrażają swoją opinię Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentacji placówki
Ma możliwość indywidualnego rozwoju, osiąga sukces Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola Tworzą i ralizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki
Uczy się dostrzegać swoje mocne strony Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach i szkoleniach
Buduje pozytywny wizerunek samego siebie Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola
Uczy się dostrzegać problemy innych

Moniturują efektywność własnej pracy 

Dzilą się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami

Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą powodzenie nauki w szkole

Podnoszą kwalifikacje zawodowe

Prowadzą wnikliwe obserwacje pedagogiczne


PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
OBSZAR
ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI
TERMINY, OSOBY ODPOWIEDZIALNE
EWALUACJA

plan rozwoju.pdfOpublikował: Urszula Bogłowska
Publikacja dnia: 13.10.2016
Podpisał: Urszula Bogławska
Dokument z dnia: 12.10.2016
Dokument oglądany razy: 2 957